VEDTEKTER FOR VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE

 

EIERFORHOLD

Vindheim Familiebarnehage er en privateid barnehage med opptil

10 plasser for barn i alder 0 – 6 år. Barnehagen er godkjent av

Trondheim kommune.

 

Barnehagens eierform er:

Selvstendig næringsdrivende.

Eiere er: Rita og Rolf Helge Lernes

Adresse. Sandbakkvegen 52

7072 Heimdal

Telefon: 90038690

E-post adresse: r.lernes@online.no

Organisasjonsnummer: 985368317

 

ANSVAR:

Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

 

FORMÅL

Barnehagen drives etter i samsvar med Lov om barnehager, og de av Kunskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for barnehagen.

 

 

BEMANNING

Førskolelærer / Pedagogisk leder er ansatt i 100 % stilling.

Assistent er ansatt i 100 % stilling.

Daglig bemanning pr. gruppe: Inntil 4 – 5 barn skal tilsvare full stilling.

Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og annet fravær.

Familiebarnehagen kan i perioder ta i mot studenter / elever.

 

SAMARBEIDSBARNEHAGE:

Vindheim samarbeider med Perslia familiebarnehage og Heimdal familiebarnehage.

 

ÅPNINGSTIDER / FERIER

Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 07.30 til kl. 16.30 ukens fem første dager, 11 måneder pr. år.

Barnehagen er feriestengt 3 uker i juli / august. I jula stenger barnehagen f.o.m. julaften, og er stengt hele romjul. Barnehagen er stengt i påskeuka.

Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året. 

 

 

 

OPPTAK / OPPSIGELSE

Barnehageåret er fra 1. august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak.

Opptak foretas av Trondheim kommune, fagenhet for oppvekst og utdanning.

Søknad om opptaksendes innen 1. mars elektronisk.

Skjemaet finnes på http://www.trondheim.kommune.no/

 

Fristen for å søke overflytting til annen barnehage er 1. februar.

 

 

Opptakskriterier:

Hovedopptaket

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om barnehager § 13

Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

  1. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet og fjerde ledd.

  2. Søsken til barn som har plass i barnehagen

  3. Kjønn og alderssammensetning.

  4. Nærhet til barnas hjem.

 

Overflytningsopptak 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om barnehager § 13

Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet og

fjerde ledd.

 

Suppleringsopptak

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne; jf Lov om barnehager § 13

Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

  1. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12, 4-4, annet og fjerde ledd.

  2. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stengning i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

 

 

 

Oppsigelse: 

Oppsigelse registreres i søknadsportalen til: http://www.trondheim.kommune.no/

Oppsigelsesfristen er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned.

Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsen på 2 måneder fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom familiebarnehagen opphører / stenges.

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling

 

 

FORELDREBETALING

 

Eier fastsetter foreldrebetaling. Ikke utover makspris på kr. 3040,-

Foreldrebetaling skjer hver måned. Det betales for 11 måneder.

 

Følgende satser gjelder:

Full plass, 5 dager pr. uke: kr. 3040.- pr. måned.

Betaling for mat kommer i tillegg til den faste satsen med kr. 300.- pr. måned for hel plass.

 

 

Moderasjoner, og søknad om redusert betaling:

Se info på følgende nettside til Trondheim Kommune:http://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner-i-barnehage-og-sfo/

 

 

 

 

BARNEHAGENS OPPHOLDSAREALE

Følgende innendørsareale / rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen:

1.etg. Inkl. gang, stue / spisestue, kjøkken, 2 soverom, bad, toalett og garderobe.

Ute disponerer barnehagen: Inngjerdet hageområde inkl. bod til leker.

 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Jfr. Bestemmelsene i Lov om barnehager, § 4 Foreldrerådet velger 1 representant m/ varamann til samarbeidsutvalget for et barnehageår av gangen.

Styrer / førskolelærer og eier er fast representant.

 

 

 

 

ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager.

Foreldrerådet får årsplanen til orientering.

Utenom den veiledende årsplanen, vil det bli gitt ut en mer detaljert uke-/ månedsplan.

 

 

 

HELSE OG HELSETILSYN

Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster. Helseattester skal foreligge for barn og

ansatte.

 

HUSDYR

Familiebarnehagen har katt.

 

 

INTERNKONTROLL

Barnehagen har utarbeidet rutiner for internkontrollsystem.

 

 

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelovens §§ 21, 22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten.

 

 

VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold,

eller andre forhold endres.

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes kommunen og Fylkesmannen, og til barnas foreldre i forbindelse med opptak.

 

FORSIKRING

Barnehagen har forsikret barna for ulykke/skade /død

 

 

 

 

Heimdal 1/9- 2019

Rita Soleim Lernes

Eier / Styrer

© 2020 Vindheim Familiebarnehage. Powered by Rnet