ÅRSPLAN FOR VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE 

2019-2020

VELKOMMEN TIL VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE

 

Du kan kontakte oss på denne måten:

Vindheim familiebarnehage

Sandbakkvegen 52

7072 Heimdal

e-post: r.lernes@online.no

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere lurer på noe

 

Mobil: 900 38690 ( Rita )

Mobil: 472 76155 ( Målfrid )

Mobil: 414 01237 ( Anniken ) 

Mobil: 995 42427 ( Elisabeth)

Hjemmesiden vår finner du på: vindheimbarnehage.no

 

Åpningstid er mandag til fredag kl 07.30- 16.30

 

 

 

 

HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?

 

En familiebarnehage er en gruppe barn som holder til i private hjem som er godkjent til denne

virksomhet. En familiebarnehage er oftest opptil 5 barn og 1 ansatt. Den ansatte bor som oftest i huset og er assistent eller førskolelærer. Assistenter som driver en slik barnehage må være knyttet opp mot en førskolelærer for å få godkjent driften. Familiebarnehager er et godt supplement til ”vanlige” barnehager og et fullgodt alternativ, spesielt for de yngste barna. I familiebarnehager er det færre barn og voksne å forholde seg til. Familiebarnehager er et tilbud mange har svært gode erfaringer med. Tilbudet er godt utbredt i Trondheim kommune. Familiebarnehager får statsstøtte på lik linje med andre barnehager. Barn under 3 år mister dermed kontantstøtten. Godkjente familiebarnehager er pålagt å følge barnehageloven. Eier og ansatte er bundet til taushetsplikten.

 

Familiebarnehager skal være i et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst et hjem og en annen barnehage.

 

I år vil Vindheim familiebarnehage samarbeide med:

-Heimdal familiebarnehage. De holder til i Lundemobakken. Monica og Marit har 10 barn.

-Perslia familiebarnehage. Anne har 4 barn

 

Vi vil dra på turer sammen, og turdag i år er tirsdager.

 

 

HVEM ER VI?

Vindheim Familiebarnehageer en familiebarnehage med dobbel gruppe. D.v.s. opptil 10 barn og 2 ansatte. Førskolelærer bor i huset og familiebarnehagen disponerer 1. etg av familiens bolig, samt hageareal. 

 

Familiebarnehagen startet opp i 2003.

 

 

 

VINDHEIM FAMILIEBARNEHAGE SINE STYRINGSDOKUMENT.

 

Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har slutta seg til, f. eks barnekonvensjonen.

 

Lov om barnehager

Staten skal sikre at de intensjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelse av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med tanke på trygghet, helse, antall personale og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

 

Rammeplan for barnehager

Forskrift om barnehagens innhold og oppgaver. En forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen sin virksomhet. Gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet. Rammeplanen er revidert og gjelder fra 1/8 2017

 

Barnekonvensjonen

Vektlegger bl.a. barns rett til å utrykke seg.

 

Årsplan

Årsplanen gir deg innblikk i vårt arbeid i Vindheim familiebarnehage. Enten du har barn i barnehagen, eller ønsker barnehageplass, vil årsplanen gi deg nødvendig informasjon. Årsplanen beskriver hvordan vi arbeider i vår barnehage, hva vi vektlegger og hva vi begrunner våre valg med. Det skal være et styringsverktøy for oss som jobber i barnehagen og danner grunnlaget for detaljplanlegginga. Vår årsplan følger skoleåret med syklus fra august til juli.

 

 

 

LÆRING I BARNEHAGEN:

 

 

 

 

 

 

Arbeidet på alle fagområdene skal fremme barnas utvikling på alle områder. Gjennom tema og de spontane aktivitetene barna deltar i, i familiebarnehagen, vil disse fagområdene dekkes. Se for øvrig i Rammeplan for barnehager (udir.no/rammeplan)

 

I alle de 7 fagområdene skal det i barnehagen være en progresjonsplan ut i fra ulik alder på barna. Vi har laget en progresjonsplan som viser hva/hvordan vi skal arbeide med hvert enkelt fagområde i rammeplanen. I barnehagen har vi barn fra 1 og opp til 6 år, og progresjonsplanen viser hva barna tilegner seg av kunnskap og erfaringer fra de starter til de begynner på skolen.

 

 

 

 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

 

1-2 år:

Bli kjent med billedbøker og pekebøker

Lære sanger med bevegelse, enkle sanger uten bevegelse, sangleker

Få kjennskap til rim og regler

Utvikle evnen til å kommunisere i leik og samspill med andre barn

2-3 år:

Se sammenhenger mellom ord og bilde

Øve på å gjenfortelle

Lyttetrening

Sette ord på ønsker og følelser

Få et første møte med symboler som f.eks bokstaver i navna til barna

Få kjennskap til digitale verktøy

3-4 år:

Ta ordet og lytte til andre i samling

Kjenne til internett

Legge til rette for og delta i rolleleik med fokus på at barna lærer seg leikekoder

4-5 år:

Utvikle variasjoner innen språket

Større kjennskap til språklyder

Interesse for begynnende lekelesing og leseskriving

5-6 år.

Tall og bokstaver blir en del av det daglige livet i bhg. Med dette øker barns interesse for skrift og talespråk

Skrive sitt eget navn

Gjenfortelle innhold i fortellinger

 

 

 

 

 

 

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 

 

1-2 år

Bli bevisst egen kropp og bruken av den

Møbler. Lekeapparat og natur skal utforskes

Lære navn på kroppsdeler

Godt kosthold skal etableres

Lære å spise og drikke selv

2-3 år

Videreutvikle motorikken

Trene på å velge pålegg og smøre selv

Fra bleie til toalett

Begynnende påkledning

3-4 år

Bli glad i og fortrolig med egen kropp og at alle er ulike

Glede over å være ute i all slags vær

Vi har fokus på hygiene og renslighet

4-5 år

Bedre kontroll på finmotorikken

Mer fokus på vinteraktiviteter som å gå på ski/skøyter

Utvide forståelse mellom kosthold og helse

Få kunnskap om bakterier

5-6 år

Stole på egen kropp og utfordre egne grenser

Bli mer selvstendig

 

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 

1-2 år

Introdusere barna for formingsmateriell

Musikk, sang, dans, bevegelse og drama

2-3 år

Bli kjent med navn på farger

Oppleve musikk fra ulike kulturer

Eventyr

3-4 år

Sangleker, bevegelsessanger, sanger med tekst

Rolleleik, drama, utkledning

4-6 år

Eventyr, drama, teater

Utrykke følelser gjennom forming, sang musikk og drama

 

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

 

1-2 år

Legge til rette for varierte opplevelser ute

Få muligheten til å bruke sansene

Få kjennskap til norske husdyr

2-3 år

Plante, så, høste inn

Bli bevisstgjort årstidene og endringer i naturen

Få kjennskap til hvor maten vi spiser kommer fra

Få kjennskap til I-Pad

3-4 år

Få kjennskap til de 4 årstidene. Bli introdusert for kildesortering

Få kunnskap om dyr, innsekter, fisk og blomster/vekster som er naturlig i området

4-5 år

Introdusere barn for miljøvern

5-6 år

Lære om solsystemet og naturfenomener

Kunnskap om hvordan mennesket og naturen er avhengig av hverandre

 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

 

1-2 år

Markere høytider på enkelt nivå

Anerkjennelse fra voksne

Ta barn på alvor

Gi omsorg

Tilegne vaner for skikk og bruk

2-3 år

Undre seg sammen

Erfaring i å dele med andre

Erfaring med å ta egne valg

Prate om følelser (glad, lei seg, sint, redd)

3-4 år

Sette grenser for seg selv

Respektere hverandre

Øve på sinnemestring

Samtaler og bøker om vennskap. Hva er en god venn?

Vise empati

Bli kjent med ulike kulturer

Bli kjent med høytider og tradisjoner

4-5 år

Problemløsning og selvstendig tenkning

Undring over livet

Vise respekt og toleranse for hverandre

5-6 år

Den gyldne regel:

Reflektere over hvem man er som person og hvordan man vil være

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
 

1-3 år

Bli trygge på seg selv, voksne og andre barn i barnehagen

Bli kjent i og rundt barnehagen

Bli en del av et fellesskap og erfare å måtte ta hensyn til andre

Nasjonaldagen 17.mai

3-4 år

Erfare at vi er likeverdige, uavhengige av kjønn og deltar i fellesskapet

Lære om dyrehold og gårdsdrift

4-5 år

Demokratiske prinsipper, medbestemmelse

Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og skikker

5-6 år

Besøke Breidablikk skole

 

 

 

 

 

ANTALL, ROM OG FORM

 

1-2 år

Sortering

Begreper stor-liten

Finne sin egen plass rundt bordet, i gangen, på badet osv

2-3 år

Begynnende peketelling 1,2,3..

Bli kjent med tallene

Begreper: liten- mellom- stor, over- under

3-4 år

Kjenne til tallene opp til 10

Kjenne igjen geometriske former: sirkel, kvadrat..

Kjenne igjen de vanligste fargene og vite hva de heter

4-5 år

Kjenne til ukedagene, måneder og de ulike årstidene

Kjenne til bokstaver og tall

5-6 år

Kjenn igjen symboler på en terning

Tidsbegreper; i går, imårra…

Kjenne navn på ukedager og etter hvert rekkefølgen av dem

Forstå sammenhengen mellom tall og mengde

 

 

 

 

LEIK

Vennskap formes tidlig. Allerede i løpet av barnets to første leveår kan vi se at enkelte barn søker mot hverandre og foretrekker å leke sammen. Viktige relasjoner blir bygd i disse første årene av barn sitt liv. Men barna må lære seg kunsten å leike og skaffe seg venner. Derfor må leiken ha stor plass i barnehagen.

Alle barn har behov for å leke, og leiken er viktig for at de skal kunne utvikle seg. I leiken tilegner barna seg også viktige sosiale erfaringer som f. eks samarbeid med andre, inkludere andre, innordne seg etter regler, selvhevdelse, språklæring og kunnskapslæring. Det å forholde seg til andre er kanskje det viktigste barn lærer i barndommen.

 

 

 

Ut fra dette vil vi ha en felles målsetting og det er TRIVSEL. Trivsel og trygghet er grunnleggende for både store og små. Trives de voksne, vil det fort bli overført til barna. For at læring og utvikling skal finne sted er det nødvendig at både barn og voksne trives. Trivsel og trygghet vil være en overordna målsetting gjennom alle aktivitetene.

I Vindheim Familiebarnehage ser vi det som viktig å skape trygghet. Det at barna føler seg trygge, har alt og si for at de skal kunne utfolde seg på egne premisser. Trygghet er avgjørende for at barn tør å delta i leik, ta initiativ til utforsking av omgivelsene og til samspill med andre barn. En forutsetning for at barna skal føle seg trygge, er at vi voksne aksepterer de som de er. Vi må ha en anerkjennende holdning i forhold til dem. Både trygghet, tillit og trivsel er avgjørende for at den videre utvikling skal bli positiv.

Barn i familiebarnehagen er inne i en alder der det er viktig at vi voksne setter grenser for deres atferd. I denne sammenheng er vi opptatt av å være konsekvente, og at grensene er rimelige ut fra barnas alder.

Som voksne i familiebarnehagen vil vi bevisst gå inn for å vise barnet respekt, anerkjenne deres meninger og erfaringer, gi ros, vise at vi er glade i dem og glade for at de kommer i familiebarnehagen. Noen av forutsetningene for trygghet og trivsel er at barnet får tilfredsstilt sine grunnleggende behov for nok mat, klær, søvn, stell og så videre.

 

 

 

 

VOKSNE

RITA SOLEIM LERNES F: 23.09.1968

Førskolelærerutdanning v/ Dronning Mauds Minne, Høgskolen for førskolelærerutdanning 1993

Videreutdanning i småskolepedagogikk. Lærerhøgskolen i Trondheim 1997 og 2000

Assistent på storbarnsavdeling v/ Firkanten barnehage i Trondheim 1988 – 1990

Førskolelærer på småbarnsavdeling v/ Firkanten barnehage i Trondheim 1993 – 1997

Førskolelærer v/ Breidablikk Helselag, Åpen barnehage på Heimdal 2000 – 2003

Har vært i Vindheim siden aug. 2003

 

 

MÅLFRID HAUGEN STAVRUM F: 14.08.1966

Reiselivsutdanning

Ansatt v/ Astoria Hotell

1 år au-pair i England

Har jobbet i 2 år som dagmamma

Har vært i Vindheim siden aug. 2003

Målfrid er for tiden sykemeldt

 

ANNIKEN KLÜVER

Vikar: Jobber i høst 2 dager i uka, i tillegg til tilkallingsvikar

 

ELISABETH RAMSLI

Vikar: Jobber i høst 4 dager i uka

 

 

DAGSRYTMEN

Dagsrytmen er et utgangspunkt for å skape en viss struktur og oversikt. Denne rytmen gir trygghet fordi barna lettere kan orientere seg i hverdagen. Samtidig er vi ikke opptatt av å være for fastlåste.

De ulike rutinesituasjonene vi har gjennom dagen vil være viktige læringssituasjoner. Vi vil derfor prøve å sette av nok tid slik at barna får mulighet til å prøve, og etter hvert mestre de ulike aktivitetene.

 

7.30 Familiebarnehagen åpner

Vi ønsker å møte alle barna når de kommer. Dette for å skape en god start på dagen,

Der barnet skal føle seg velkommen og trygg. Foreldre og ansatt får kontakt med

hverandre, beskjeder gies og mottas.

8.45Frokost

Barna har matpakke med seg, drikke får de i barnehagen. Vi ønsker at frokosten skal være en hyggestund der barn og voksne snakker sammen. For at måltidet skal bli hyggelig må gode bordvaner innarbeides. Faste plasser rundt bordet fungerer greit. Det viser seg å være trygt og godt og gir en viss tilhørighet.

Tiden etter frokost bruker vi til frileik eller felles aktiviteter.

Hvordan vi bruker denne tiden vil bli planlagt fra uke til uke.

De som ønsker å spise frokost i barnehagen bes møte opp senest 8.45. Dette for å få mest mulig ro under måltidet. De som spiser hjemme, kan komme etter 9.15.

 

10.00 Vi har tilrettelagt aktiviteter inne, temabasert eller frileik. Eller vi går på tur.

Det er et mål at barna skal bli mest mulig selvhjulpne med påkledningen. Vi hjelper

selvfølgelig til, og gir ros om de klarer det selv.

 

    1. Rydding inne og håndvask

Barna vasker hender, og får hjelp om nødvendig.

Samlingstund

 

12.00 Formiddagsmat

Her serveres det brød, pålegg, melk.

Under dette måltidet smører vi maten selv, velger pålegg osv. En dag i uka vil vi ha

noe ekstra: Selvbakte rundstykker, suppe, ostesmørbrød, vafler eller en varm rett, gjerne med fisk.

Vi kler på oss og går ut

Soving

På vinteren kan det være mest aktuelt å gå ut på denne tiden av dagen, i hvert fall om vi har vært inne på formiddagen.

 

14.30 Fruktmåltid eller yoghurt

De som har igjen noe fra frokosten får også tilbud om den maten nå

 

16.30 Familiebarnehagen stenger

 

Dette er den faste ramma rundt dagen, men er ikke så fastlåst at vi ikke kan fravike den. Barnas behov er viktigere å tilfredsstille enn å følge dagsrytmen til punkt og prikke. Det betyr at vi stadig må være rede til å revurdere planer og rutiner for det enkelte barns og gruppe

som helhet, sine behov.

 

Vi er mye ute hele året og målet er minimum en gang hver dag. Gode klær er viktig for at barn skal trives ute. Spør gjerne om råd!

 

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

 

Samlingstund: Barna sitter i gruppe hvor vi synger, dramatiserer, leser, forteller, lytter til hverandre, tar opp aktuelle tema osv. Samlingstund har vi 2-3 ganger i uken før formiddagsmat. I år vil vi dele opp noen av samlingstundene, vi vil legge mer vekt på sang og bevegelse til de yngste.

Mål:Vi er samlet til en felles opplevelse, hvor vi vil skape en ”god” atmosfære.

 

Turer: Vi vil dra på turer med hel eller halv gruppe. Da går vi til Åpen barnehage, Heimdalshallen, biblioteket, akebakken, skøytebanen osv. Ofte sammen med Heimdal familiebarnehager. 

Mål: Motorisk utfordring. Stimulere til utforskertrang og nysgjerrighet. Vi vil også bli bedre kjent i nærmiljøet og oppnå en naturopplevelse.

Treffe andre barn og se seg selv i en større gruppe. Utvide lekekamerat-horisonten

 

Vannleik på badet: To barn i gangen i badekaret. Dette er på omgang og en gang i uka. En voksen er alltid tilstede.

Mål: Barna skal ha det gøy

 

Baking: Vi baker til formiddagsmaten

Mål:Få kjennskap til et annet formingsmateriale. Se sammenhengen mellom råvarer og ferdig produkt.

 

Førskole:Siste året før skolestart, har vi et førskoleopplegg. Barna blir tatt i egen gruppe og får oppgaver. I år har vi ingen som starter på skolen i 2020

 

 

Mål

Lek med bokstaver ord og tall

Legge grunnlag for senere lese- og skriveferdigheter

Oppøve konsentrasjon/utholdenhet

Ta imot felles beskjeder og forstå hva som er oppgaven * Russ: 17. mai er førskolebarna i Vindheim, russ ( lyseblå), med russelue og russefrakk de selv har vært med å lage, russekort hører med. Foreldrene syr russeluer på dugnad i april/mai.

 

Mye av innholdet og tradisjoner i barnehagen gjenspeiler de ulike årstidene

 

 

TEMA GJENNOM ÅRET 

 

HØST (august, september)

 

Hva høsten gir oss”

 

Vi er godt i gang med barnehageåret, og to nye barn har funnet seg godt til rette her, synes vi.

Høsten vil vi bruke til det som kjennetegner den.

Forandringer i naturen og temperaturer merker vi oss og registrerer.

Vi vil bruke mye av det naturen gir oss i ulike produkter. Vi vil samle bær, frukt og grønnsaker som vi lager ulike retter av. Andre naturprodukter vil vi samle for å lage noe ”kunst” til å pynte opp på barnehagen.

Uke 38 er det «Brannvernuka», som vi vil sette fokus på. Det er Åpen dag på Trondheim Hovedbrannstasjon lørdag 21/9.

 

 

 

Mål:

Barna skal bli bevisst på forandringer i naturen.

* Barna skal få kjennskap til ”fra råvare til produkt”

* Barna skal oppleve gleden ved å produsere noe selv

* Barna skal få prege barnehagen med sine produkter

* Barna skal få kunnskap om brann og brannvern

 

 

(September-oktober)

 

TEMA: FARGER og FORMER

Vi vil bruke høsten til å lære litt om farger og former. Vi skal på fargejakt. Vi tar for oss ulike farger en periode. Vi skal lete, samle, sortere både ute og inne. Høsten ute er jo fin å bruke til dette temaet. Håper på å få til en del produkter vi kan pynte barnehagen med.

 

Sanger: Se min kjole

Min hatt den har tre kanter

Fløy en lite blåfugl

Vi maler og vi maler…

Leker: Fargekongen

Spill/lotto

Skattejakt etter farger og former

 

 

Mål:-

- Barna skal få kjennskap til de ulike primærfargen og innføring i ulike former som trekant, firkant, rektangel og sirkel

 

 

JUL: (november, desember) 

 

Jul er tradisjon og her vil vi følge de tradisjonene vi har laget oss i barnehagen. Jula i barnehagen ønsker vi skal være en stemningsfull og rolig tid for barna.

 

Nissemarsjen har blitt tradisjon 1.søndag i advent. Da møtes vi til julegrantenning på Heimdal, og går fakkeltog til barnehagen. Der deles ut premie til alle deltagende barn og nissegrøt m/tilbehør for alle.

 

I desember har vi adventstund, der vi snakker om hvorfor vi feirer jul og om alt som har med jula og gjøre. Vi tenner lys, synger adventsvers og julesanger.

 

Desember er som regel fullt av forventningsfulle og spente barn, så samtaleemne og undringer er det ikke mangel på. I vinduet har vi adventsvindu og kalender, der vi teller ned dagene til julaften, og julebaksten krydrer hverdagen gjennom hele måneden.

 

For å få en fredelig førjulstid, starter vi juleforberedelsene tidlig. Vi starter med baking og gaveproduksjon allerede i november.

 

13. desember er det Lucia-dagen og det er en stemningsfull opplevelse i barnehagen. Med hvite klær og lys går barna i Lucia-tog og vi baker lussekatter. Foreldre, søsken og besteforeldre er velkommen på gløgg m.m denne dagen fra kl 15.00.

 

Barnehagegudstjeneste i Heimdal kirke er også tradisjon, Kristin kateket kommer til oss i forkant og har adventstund for oss.

 

Nissefest hører med og da kommer alle barn i røde eller blå klær. Vi går rundt juletreet, spiser nissegrøt og kanskje kommer nissen…..

 

 

MÅL: Barna skal få forventninger til jula der vi ønsker å skape en stemningsfull periode. Få kjennskap til julebudskapet.

Ønsker at dette skal bli en tid preget av ro og forventninger i barnehagen. Dette er en periode som vi voksne ofte stresser en del og alt skal gjøres og bli ferdig.

Ønsker å gi barna sanseopplevelser da denne tiden er preget av mange og andre lukter og smaker.

 

 

VINTER: (januar, februar)

 

TEMA: KROPPEN

Vi vil legge til rette for bevisstgjøring av egen kropp.

Dette kan for de yngste handle om språkutvikling å lære seg begreper som øyne, hår, fot, finger osv.

Mens de eldste kan bli mer bevisst på kroppens funksjoner/sanser/følelser og indre organer. Hvorfor er vi forskjellige?

 

Mål: Få kjennskap til kroppen og noen av dens funksjoner

 

Sanger: Hode, skulder kne og tå…

Du har to øyne….

Vi har to hender……

Alle barna….

 

-

 

 

VÅR/PÅSKE (mars, april)

 

TEMA:PÅSKE

Det er naturlig at barnehagen på en enkel måte forklarer barna hva påska står for. De får et lite innblikk i både alvoret og gleden ved feiringa.

Rammeplanen foreslår å benytte enkle fortellinger og at vi sier noe om de ulike dagene i påska.

Kristin Kateket kommer på besøk en av dagene og forteller om påska og synger sanger.

Vi sår div. frø denne perioden

Nå er det tid for å være mye ute i vårværet. Vi finner fram syklene.

 

MÅL:

Få kjennskap til påskebudskapet

Barna skal få mulighet til å se sammenheng mellom frø- plante osv.

 

”Jesus døde på en langfredag. Så sto han opp igjen etter tre dager. Han var skitten og full av jord men i kjempegodt humør”

( Gullkorn fra barnemunn)

 

 

 

VÅR/SOMMER (mai, juni)

17. Mai forberedelser står for tur, og vi vil snakke om hvorfor vi feirer denne dagen.

Vi går i toget på Heimdal i år også.

Strand/badetur hører med om det er bra vær.

 

Gårdsbesøk vil vi få til i år også.

 

Er det noen som vil ha besøk av barnehagen en dag, om det passer, er dette en fin tid å gjøre det på.

 

Vi minner om den årlige foreldredugnaden i løpet av mai.

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Henting: Dersom det er andre enn foreldrene som henter barnet i barnehagen, vil vi ha beskjed om det. 

 

Fravær:Meld fra om barnet er sykt eller har fri. Det er også greit å vite om barnet kommer senere en dag ( etter 10.00 ) i tilfelle vi skal på tur. Vi går ikke fra barnehagen før kl. 10 om ikke annen beskjed er gitt.

 

Sykdom: Smittefaren er stor i en gruppe med mange barn. Derfor må syke barn være hjemme. Gi beskjed til oss når barnet er borte fra barnehagen p.g.a. sykdom.

Barn som ikke er friske nok til å være ute, kan ikke komme i barnehagen. Vi har ikke ressurser til å være inne med enkeltbarn når resten av gruppa er ute. Barn med feber og/eller nedsatt almenntilstand må holdes hjemme fra barnehagen. Etter lengre tids sykdom, bør barnet være feberfri minst 1 dag før de kommer i barnehagen.

Blir barnet syk mens de er i barnehagen, ringer vi foreldrene og barnet hentes umiddelbart. Gi alltid beskjed om tlf. nr hvor dere er å treffe.

 

Klær: Det skal alltid ligge reserveklær til barnet i barnehagen fra innerst til ytterst.

Ta alt regntøy og utedresser med hjem til vask v/behov. Samtidig sjekker dere om det er strikk og knapper på plass nederst på buksene.

Været skifter fort i Trøndelag, så det er fint om klær til allslags vær for årstiden er i barnehagen.

 

Bursdagsfeiring:Vi feirer bursdag med krone og sang. Vi lager varm lunsj i barnehagen, og koser oss med kaker, is, gele osv, som dere tar med hjemmefra. Saft får de i barnehagen.

Det blir hengt opp ballonger og flagg på bursdager.

 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere for oss. Dere kjenner barnet best og kan hjelpe oss slik at barnet får det best mulig i barnehagen. Det er ulike typer foreldresamarbeid vi synes er viktige:

 

Den daglige kontakten:

Utveksling av informasjon og episoder er viktige i hverdagen. Ved å prate sammen om morgenen /ettermiddagen bygger vi opp et gjensidig forhold til hverandre, noe som igjen gir trygghet for barnet.

 

Foreldresamtaler:

Vi ønsker individuelle samtaler med foreldrene, der vi kan snakke om barnets utvikling og trivsel i barnehagen. Vi vil prøve å få til to samtaler i løpet av året, en på høsten og en på våren. Vil dere ha en prat utenom dette, ordner vi selvsagt det.

 

Foreldrekaffe/-frokost:

Vi vil arrangere uformelle treff, med enkel servering i barnehagen. Her vil foreldrene få anledning til å møte de andre foreldrene og være sammen med barna ei stund i barnehagen.

 

Foreldreråd/ samarbeidsutvalg:

Enhver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av valgt foreldrerepresentant , ansatte og eier i familiebarnehagen.

Foreldre/foresatte i samarbeidsutvalget fungerer også som foreldrekontakt.

Vi velger foreldrerepresentanter på foreldremøte i september.

 

Foreldrerepresentantenes oppgaver:

*Fremme fellesinteresser til foreldrene.

*Ivareta medbestemmelsesretten og uttaleretten til foreldrene ved å drøfte saker som kommer både fra foreldrene og barnehagen.

*Stå ansvarlig for nissemarsj og sommeravslutning. Utover dette er det ingen begrensninger på tiltak og arrangement som inkluderer alle i Vindheim familiebarnehage.

 

Planleggingsdager for barnehageåret er fastsatt til:
Tors 10/10 2019
Fred 11/10 2019
Fred 24/1 2020
Fred 21/2 2020
Fred 22/5 2020
Disse dagene er barnehagen stengt:
Barnehagen har stengt 3 uker i fellesferien, i 2020 er dette uke 28, 29 og 30
 

 

 

 

 

 

 

 

Heimdal 31/8-2019

Rita Soleim Lernes

© 2020 Vindheim Familiebarnehage. Powered by Rnet